Herb Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Zwiększ kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie (w skrócie WCN)

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie (w skrócie WCN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wcn-koscian.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:2015-07-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2023-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny aplikacją https://inspect.userway.org/

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Zborowski
 • E-mail: de@wsn.koscian.pl
 • Telefon: 65 511 51 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
 • Adres: al. Niepodległości 34 Poznań
 • E-mail: sejmik@umww.pl
 • Telefon: 61 626 70 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego (WCN) zlokalizowane jest w Kościanie, pow. kościański, działka nr 1894/16 o powierzchni 9,5796 m2.
 
WCN położone jest w centrum miasta Kościana pomiędzy ulicami: Nadobrzańskiej, Konopnickiej, Kilińskiego, Bernardyńskiej, Al. Kościuszki, Pl. Wolności, Pl. Paderewskiego w odległości 0,5 km od stacji kolejowej, 1 km od drogi krajowej Poznań – Wrocław.
 
WCN znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Kościanie.
 
Główne wejście do siedziby Centrum prowadzi bramą od strony pl. Paderewskiego. Przy wejściu znajduje się portiernia czynna całą dobę. Ponadto do siedziby Centrum można wejść bramami od strony al. Kościuszki, ul. Kilińskiego oraz ul. Bernardyńskiej. Przy wejściach od strony pl. Paderewskiego oraz al. Kościuszki znajdują się świetlne tablice 2mx2m informujące o rozmieszczeniu budynków na terenie WCN. Tablice są czytelne i łatwo dostrzegalne. Ponadto na całym terenie znajduje się oznakowanie pionowe w postaci strzałek kierunkowych z nazwą i kierunkiem dojścia do poszczególnych budynków. Oznaczenia są zapisane na kontrastowym tle i są dobrze widoczne.
 
Oddziały WCN umieszczone są w zabytkowych budynkach nazwanych „willami”, zaadoptowanych do wymogów nowoczesnej medycyny. Wille: I, II, III, IV, VI, VII, im. Mazurkiewicza, Conoll’y, Dom Pinel’a wymurowane z czerwonej i brunatnej cegły klinkierowej, o wielospadowych i stromych dachach krytych dachówką karpiówką. Budynki posiadają piwnice i trzy kondygnacje naziemne, w tym poddasze częściowo użytkowe. Znajdują się w nich oddziały psychiatryczne, leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz rehabilitacji. Ponadto WCN dysponuje oddziałami zamiejscowymi w Siekowie i Wonieściu (oddziały psychiatryczne) oraz w Kościanie przy ul. Śmigielskiej 53 – Oddział Leczenia Uzależnień I.
 
W skład zabudowy WCN wchodzą również: Izba Przyjęć i Apteka wraz z kompleksem mieszkań, budynek Harmonii, Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego, Dom Kultury wraz z Salą Sportową, Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny, Oddział Psychiatryczny Dzienny wraz z mieszkaniami i przyłączoną kaplicą, budynek administracyjno-mieszkalny, budynek w którym znajduje się statystyka medyczna, kuchnia, dział eksploatacyjno – techniczny, magazyn i główna kotłownia.
 
Każdy z budynków szpitalnych posiada przy drzwiach wejściowych tablicę świetlną z nazwą budynku. Tablice są czytelne i łatwo dostrzegalne. Litery na tablicach są koloru niebieskiego na białym tle.
 
Dostępność wejścia oraz budynków WCN jest zróżnicowana, ale w miarę dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 
Dostęp do Izby Przyjęć oraz Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego możliwy jest z tego samego poziomu. Dostęp do  oddziałów zlokalizowanych w budynkach  Willa I, II, III, VI, VII, Dom im. Pinel’a, Dom Connoly, Oddziału Psychiatrycznego Dziennego, Dziennego Oddziału Terapii Uzależniania od Alkoholu, Oddziału Leczenia Uzależnień I przy ul. Śmigielskiej 53, oddziału w Wonieściu, oddziału w Siekowie dla osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się za pomocą windy lub pochylni. Windy przystosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
Brak windy oraz pochylni dotyczy oddziału psychiatrycznego zlokalizowanego w budynku Oddziału Psychiatrycznego Willa IV. Budynek ten przeznaczony jest do gruntownej przebudowy. Windy nie posiada również Oddział Psychiatryczny w Siekowie. WCN dokłada starań, aby prace remontowe zostały wdrożone jak najwcześniej.
 
Do budynku dyrekcji można wejść od strony dziedzińca (pl. Paderewskiego), jak również od strony parku. Wejście do budynku wiąże się z pokonaniem trzech stopni schodów. Tą istotną barierę architektoniczną można pokonać w ramach dostępu alternatywnego. W przypadku obu wejść osoby ze szczególnym potrzebami mogą  zwrócić się do portierów  o udostępnienie schodołazu wraz z pracownikiem obsługi, który pomoże pokonać przeszkodę w postaci schodów prowadzących do budynku. Podobnie z dostępem do budynku statystyki medycznej, gdzie alternatywny dostęp umożliwia schodołaz wraz z pracownikiem obsługi. Jednakże WCN pracuje nad przebudową wejścia do budynku statystyki medycznej w celu ułatwienia dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Do budynków prowadzą utwardzone dojścia, a chodniki posiadają pochylnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
Przed budynkami szpitalnymi znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca są oznakowane znakami pionowymi i poziomymi poprzez wymalowanie na niebieskim tle białej koperty. Z każdego parkingu do budynku prowadzi chodnik z pochylnią ułatwiającą przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
 
Wewnątrz budynków szpitalnych znajdują się czytelne tablice informujące o rozkładzie pomieszczeń. Na korytarzach znajdują się krzesła, ściany zaopatrzono w pochwyty ułatwiające osobom ze szczególnymi potrzebami łatwe przemieszczanie się. W każdym budynku znajduje się węzeł higieniczno-sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 
Do budynków WCN można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
W WCN obowiązują wewnętrzne procedury zapewniające bezpieczną ewakuację z budynku wszystkim osobom się w nim znajdującym, w tym ze szczególnymi potrzebami. Procedury zapisane są w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego i są dostępne w każdym oddziale.
 
W zakresie nieokreślonym powyżej oraz dotyczącym dostępności architektonicznej WCN w Kościanie zapewnia dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia pracowników WCN. W tym celu o pomoc należy zwrócić się do pracownika portierni, która czynna jest całą dobę we wszystkie dni roku. Pracownik portierni zorganizuje wsparcie konkretnego pracownika oddziału, czy miejsca, do którego ma zamiar udać się osoba ze szczególnymi potrzebami.
 
 
W latach 2021-2024 proponuje się podjęcie w szczególności niżej wymienionych działań w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WCN w Kościanie:
a) rozpoczęcie przebudowy oddziału psychiatrycznego Willa IV w celu dostosowania go do potrzeb dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, tu w szczególności w zakresie wybudowania windy, dostosowania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz właściwego oznakowania;
b) przebudowa wejścia do budynku statystyki medycznej w sposób umożliwiający pokonanie bariery architektonicznej w postaci schodów poprzez zamontowanie podnośnika lub wykonanie pochylni lub zmiana dotychczasowej lokalizacji pomieszczeń statystyki medycznej i przeniesienie do budynku posiadającego łatwy dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami;
c) wybudowanie windy w Oddziale Psychiatrycznym w Siekowie i dostosowanie go do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
d) zorganizowanie w budynkach informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.