Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Deklaracja dostępności

Aktualizacja nr 1 z dnia 2021-03-29

Deklaracja dostępności

Wstęp

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie (w skrócie WCN):

telefon: +48 65 5115100
e-mail: wcn@wcn-koscian.pl
adres korespondencyjny: pl. Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wcn-koscian.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • większość zamieszczonych na stronach materiałów nie posiadają napisów lub wersji migowej dla osób głuchych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisów nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku.
  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronach są dostępne cyfrowo,
  • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo.

Strony internetowe Centrum są responsywne na urządzeniach mobilnych. 

Na stronach elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury. Dostępne są standardowe skróty klawiaturowe.

Strony są kontrastowe oraz istnieje na nich możliwość powiększenia czcionki.

Teksty zamieszczone na stronach są łatwe do czytania. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Piotr Zborowski, email: de@wsn.koscian.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 511 51 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 Dostępność architektoniczna budynków Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego zlokalizowane jest w Kościanie, pow. Kościański, działka nr 1894/16 o powierzchni 9,5796 m2.

Centrum położony jest w Centrum miasta Kościan pomiędzy ulicami: Nadobrzańskiej, Konopnickiej, Kilińskiego, Bernardyńskiej, Al. Kościuszki, Pl. Wolności, Pl. Paderewskiego w odległości 0,5 km od stacji kolejowej, 1 km od drogi krajowej Poznań – Wrocław. 

Centrum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Kościanie. 

Oddziały Centrum umieszczone są w zabytkowych budynkach nazwanych „willami”, zaadoptowanych do wymogów nowoczesnej medycyny. Wille: I, II, III, IV, VI, VII, im. Mazurkiewicza, Conoll’y, Dom Pinel’a. Wymurowane z czerwonej i brunatnej cegły klinkierowej, o wielospadowych i stromych dachach krytych dachówką karpiówką. Budynki posiadają piwnice i trzy kondygnacje naziemne w tym poddasze częściowo użytkowe. Znajdują się w nich oddziały psychiatryczne, leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oraz rehabilitacji. 

W skład zabudowy wchodzą również: Izba Przyjęć i Apteka wraz z kompleksem mieszkań, budynek Harmonii wraz z Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego, Dom Kultury wraz z Salą Sportową, Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny, Oddział Dzienny Psychiatryczny wraz z mieszkaniami i przyłączoną kaplicą, budynek administracyjno-mieszkalny, budynek w którym znajduje się statystyka medyczna, kuchnia, dział eksploatacyjno –techniczny, magazyn i główna kotłownia.

Dostępność wejścia oraz budynków:

Główne wejście do siedziby Centrum prowadzi bramą od strony pl. Paderewskiego. Przy wejściu znajduje się portiernia czynna całą dobę. Ponadto do siedziby Centrum można wejść bramami od strony al. Kościuszki, ul. Kilińskiego oraz ul. Bernardyńskiej. 

Do budynku dyrekcji można wejść od strony dziedzińca, jak również od strony parku. W obu przypadkach osoby ze szczególnym potrzebami mogą zwrócić się do portierów o udostępnienie schodołazu wraz z pracownikiem obsługi, który pomoże pokonać przeszkodę w postaci schodów prowadzących do budynku. Dostęp do Izby Przyjęć oraz Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego możliwy jest z tego samego poziomu. Dostęp do oddziałów zlokalizowanych w budynkach Willa I, II, III, VI, VII, Dom im. Pinel’a, Dom Connoly, dzienny psychiatryczny, Dzienny Terapii Uzależniania od Alkoholu, Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Śmigielskiej 53, oddziału w Wonieściu, oddziału w Siekowie dla osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się za pomocą windy lub pochylni. Windy przystosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Każdy z budynków szpitalnych posiada przy drzwiach wejściowych tablicę świetlną z nazwą budynku. Tablice są czytelne i łatwo dostrzegalne. Litery na tablicach są koloru niebieskiego na białym tle.

W każdym budynku znajduje się węzeł higieniczno-sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Brak windy oraz pochylni dotyczy oddziału psychiatrycznego zlokalizowanego w budynku oddziału psychiatrycznego Willa IV. Budynek ten przeznaczony jest do gruntownej przebudowy. Centrum zaplanowało roboty budowlane od lipca 2021r. do grudnia 2023r. 

Do budynków prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

W Izbie Przyjęć znajduje się lista osób znających język migowy. Osoba ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z pomocy pracowników Izby Przyjęć w tym zakresie. Izba czynna jest całą dobę. 

Dostę.pność parkingu

Przed budynkami szpitalnymi znajdują się wydzielona miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca są oznakowane znakami pionowymi i poziomymi poprzez wymalowanie na niebieskim tle białej koperty. Z każdego parkingu do budynku prowadzi chodnik z pochylnią ułatwiającą przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

W WCN obowiązują wewnętrzne procedury zapewniające bezpieczną ewakuację z budynku wszystkim osobom się w nim znajdującym, w tym ze szczególnymi potrzebami. Procedury zapisane są w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego i są dostępne w każdym oddziale. 

Do budynków Centrum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Centrum, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika portierni przy wejściu głównym do Centrum. 

 


Zdjęcie wejścia do WCN/ obok  portiernia.  

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami